techorama, deep knowledge IT conference
May 06 - 08 | 2024 Antwerp | Belgium

Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod dat beschikbaar wordt gesteld door Code & Coffee BV, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 26 en met ondernemingsnummer 0544.827.719, voor het evenement Techorama (hierna: Organisator), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: Klant). Personen die geen ticket hebben aangekocht maar wel als tickethouder beschouwd kunnen worden, worden benoemd als Tickethouder.

2.Bestelling

De Klant geeft te kennen een definitieve aankoop te willen sluiten en aldus een bestelling te plaatsen door tickets aan te vragen via de website.

Door de bestelling te plaatsen, verklaart de Klant kennis genomen te hebben van: (i) deze algemene voorwaarden, (ii) de code of conduct door de Organisator opgesteld en (iii) eventuele bijzondere modaliteiten en voorwaarden die op de website van de Organisator vermeld kunnen worden.

Een bestelling kan enkel gebeuren via het externe ticketing platform Pretix.

De Organisator behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude of onregelmatigheden.

3.Prijs en betaling

Indien de Klant een bestelling plaatst via de externe website Pretix zal de betaling dienen te gebeuren via deze externe website en het betalingssysteem aldaar. De aankopen zijn in ieder geval onmiddellijk betaalbaar. Indien de klant kiest voor betaling via overschrijving (Bank Transfer) ontvangt de Klant per kerende een mailbericht waarin de nodige informatie staat teneinde tot betaling over te gaan. 

De aankoopprijs kan vermeerderd worden met service-, verzendings- en/of transactiekosten. Dergelijke kosten worden weergegeven bij de bestelling. De aankoopprijs is inclusief catering.

De aangekochte tickets mogen niet verhandeld of doorverkocht worden tegen een hogere prijs.

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldatum op het adres van de Organisator.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 10%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 125,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom.

Protest tegen een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de Organisator.

Protest tegen een factuur dient steeds uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan een protest niet automatisch tot gevolg hebben dat de Klant in gebreke mag blijven tot betaling van de gehele factuur.

4.Levering

De levering van de tickets gebeurt steeds op elektronische wijze, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken door de Organisator.

De Klant ontvangt een link naar het e-ticket pas na volledige betaling van de prijs.

De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven mailadres. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van het mailprogramma van de Klant. Het risico op verlies van de tickets gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van het mailbericht bij de provider van de Klant. De Klant is verantwoordelijk om mailberichten in eventuele ‘Ongewenste berichten (SPAM)’-mappen strikt op te volgen.

5.Herroepingsrecht

Bij aankoop van de tickets beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht.

De Klant kan het herroepingsrecht, overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, niet uitoefenen gezien het evenement wordt georganiseerd op specifieke data.

6.Terugbetaling

Tickets worden bij verlies of diefstal niet terugbetaald, noch omgeruild.

In uitzonderlijke gevallen (zoals bij overmacht) kan het evenement geherprogrammeerd worden. Bij dergelijke herprogrammering zal de Klant ticket(s) aangeboden worden voor een waarde die overeenstemt met die van de oorspronkelijk tickets van de Klant. De Klant die een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht kan desgevallend opteren voor een terugbetaling, dewelke zal geschieden zoals bij een annulering.

Indien de Klant niet aanwezig kan zijn op het geherprogrammeerde evenement, en dit kan aantonen, kan de Klant, op voorwaarde dat de Klant geen consument is in de zin van art. I.1.,2° van het Wetboek Economisch Recht, op eigen initiatief terugbetaling vragen. De Organisator moet binnen de vastgestelde termijn op de hoogte worden gebracht van de wens tot terugbetaling van de Klant. Zo niet zal de Organisator de boeking voor de nieuwe datum bevestigen en verliest de Klant zijn recht op terugbetaling. Dergelijke terugbetaling zal gebeuren overeenkomstig de regels bij een terugbetaling ingevolge een annulering.

Bij annulering van het evenement zal een terugbetaling van de aankoopprijs van de tickets worden voorgesteld, uitgezonderd verzendings- en transactiekosten en onder aftrek van reeds gemaakte kosten. Indien één of meerdere (maar niet alle) dagen van het evenement worden geannuleerd, zal maar een gedeeltelijke terugbetaling worden verricht overeenstemmend met de geannuleerde dagen.

In ieder geval zal een terugbetaling gebeuren, onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, onder aftrek van de reeds gemaakte kosten door de Organisator.

7.Annulering

De Klant kan de tickets annuleren, mits een annulatie- en administratiekost, tot een maand voor de start van het evenement. Annulering is niet meer mogelijk na deze termijn, onverminderd hetgeen in deze voorwaarden werd bepaald.

8.Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Organisator kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout of bedrog van de Organisator, voor zover en in de mate dat dit wordt toegelaten door de vigerende wetgeving.

De aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade en tot de waarde van de aangekochte tickets.

De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid tickets, etc.

De Organisator kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor handelingen, nalatigheden of andere verrichtingen van derden zoals advertentiepartners, sponsors, externe partners, deelnemers aan het evenement etc. De Klant kan de Organisator informeren omtrent deze nalatigheden/handelingen van deze personen waarna de Organisator naar eigen goeddunken de zaken zal onderzoeken en eventueel maatregelen op te leggen.

De Organisator draagt evenmin enige financiële of andere aansprakelijkheid voor welke persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan het evenement.

Wanneer de Klant tickets aankoopt ten behoeve van een Tickethouder zal de Klant er voor instaan dat de Tickethouders kennis krijgen van deze voorwaarden. De Klant vrijwaart de Organisator voor iedere inbreuk die een Tickethouder op deze voorwaarden zouden begaan en voor iedere schade die een Tickethouder zou toebrengen aan de Organisator.

9.Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop van de tickets heeft de Organisator een aantal persoonsgegevens nodig. De gegevens die hiervoor worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

De Organisator zal de verkregen mailadressen gebruiken voor verdere communicatie alsook voor het versturen van commerciële berichten inzake gelijkaardige en/of toekomstige evenementen.

10.Intellectuele eigendom

De logo’s en merken van de Organisator mogen enkel gereproduceerd en/of gebruikt worden mits de voorafgaande toestemming van de Organisator.

De Klant en Tickethouders kunnen gefilmd worden of het voorwerp zijn van een opname.

11.Toegang evenement

Men krijgt enkel toegang tot het evenement wanneer men een geldig ticket kan voorleggen, dan wel een badge. Elke streepjescode/QR-code vertegenwoordigt aldus één enkel toegangsbewijs. Het ticket kan maar eenmaal worden gescand op de daarop vermelde datum. Wordt dezelfde streepjescode/-QR-code meerdere keren voorgelegd, dan geeft enkel het eerste gescande ticket toegang tot het evenement. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Wanneer een geldig ticket werd gescand, ontvangt de houder een badge waarmee deze toegang tot het evenement krijgt.

Een ticket kan digitaal gescand worden, dan wel afgedrukt op papier. Dergelijke afdruk moet perfect zijn en alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is.

De Klant en Tickethouders dienen tijdens het evenement de badge steeds zichtbaar bij zich te houden omwille van veiligheidsredenen.

Volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, materiaal voor vuurwerk, dieren, wapens, snijdende voorwerpen, etc. Deze lijst is niet limitatief. De Organisator behoudt zich aldus het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van het evenement te verbieden.

De toegang tot het evenement impliceert de aanvaarding van alle door de Organisator of het veiligheidsteam genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van personen en tassen.

Niet naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.

Iedere Klant/Tickethouder/deelnemer die onaangepast en/of onrespectvol gedrag vertoont ten opzichte van andere deelnemers en/of personeel/aangestelde van de Organisator kan evenzeer verwijderd worden van het evenement, zonder mogelijkheid van terugbetaling.

12.Overmacht

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht, welke kan worden gedefinieerd als iedere gebeurtenis of omstandigheid waar zij redelijkerwijze geen controle over heeft, die niet door partijen werd veroorzaakt en de verdere uitvoering van de verbintenissen voor de Organisator wezenlijk verzwaart.

Een gebeurtenis van overmacht kunnen elke van de volgende gebeurtenissen betekenen, maar is niet beperkt tot: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, epidemie, ongevallen, stroom- en telecommunicatieonderbreking, overheidsingrijpen, economische factoren, etc.

Wanneer de Klant de aankoop van de tickets wenst te annuleren (en deze kan niet meer kosteloos gebeuren) omwille van overmacht zal de Klant een schadevergoeding dienen te betalen dewelke gelijk is aan de kosten die de Organisator reeds heeft moeten dragen. Deze kosten worden begroot op 25% van de aankoopprijs van de tickets, onverminderd het recht van de Organisator om de werkelijke schade aan te tonen. Wanneer de Klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht kan een annulering omwille van overmacht steeds geschieden zonder betaling van een schadevergoeding, onverminderd hetgeen in deze voorwaarden reeds geformuleerd omtrent terugbetaling bij een annulering.

13.Gedragscode

De Organisator beschikt over een Gedragscode (Code of Conduct) waaraan de Klant/Tickethouder zich dient te houden.

Deze gedragscode kan geraadpleegd worden op de website van de Organisator.

14.Geschillen

De ongeldigheid van een (gedeelte van een) bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige (gedeeltes van de) bepalingen.

De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Organisator zich bevindt, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, behoudens enige dwingende wettelijke bepaling.

Het Belgisch recht is van toepassing.